Ładowanie strony ...  Home
Stomatologia
Stomatologia
Diagnostyka
Diagnostyka
Kardiologia
Kardiologia
Ortopedia
Ortopedia
Radiologia USG
Badania USG
Gastroenterologia
Gastrologia
Onkologia
Onkologia
Fizjoterapia
Fizjoterapia
Pielęgniarstwo
Pielęgniarstwo
Pozostałe strony
Więcej ...
Kontakt
Kontakt
Facebook
Kowalikowie MED

RODO NZOZ SPL A. Wojtachnio

1. Aministratorem Pana/Pani danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SPL A. Wojtachnio spółka jawna z siedzibą w Częstochowie, pod adresem Częstochowa 42-217, ul. Kopernika 34, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000492572  której nadano nr REGON 240328252 oraz nr NIP 5732643585, zwany dalej Podmiotem, który wykonuje działalność leczniczą.

Siedzibą Administratora jest ul. Kopernika 34, 42-217 Częstochowa.
Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest ul. Św. Rocha 155, 42-200 Częstochowa.
Dane kontaktowe Administratora to:
  • telefon do rejestracji: 502 04 02 01
  • telefon do administracji: 503 176 292

2. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Żądanie usunięcia danych jest możliwe dopiero po upływie okresu archiwizowania danych wymaganego przez prawo, wskazanego w pkt. 8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

3. Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.

5. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, jest również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

6. Odbiorcami danych osobowych będą:
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Śląski Urząd Wojewódzki, Ministerstwo Zdrowia, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, usługi prawne i informatyczne.

7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

8. Administrator nie będzie stosował wobec Pana/Pani zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

9. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
  1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
  3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
  4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie -  przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
  5. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.